Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Сектор за пољопривредну политику

Сектор за пољопривредну политику обавља послове који се односе на: праћење домаће и светске производње, потрошње, прераде, цена и трговине примарних пољопривредних производа, производа рибарства и производа прераде од поменутих производа; припрему стручних основа за израду прописа из области пољопривредне политике и њиховог усклађивања са прописима ЕУ, правилима, принципима и споразумима СТО и стандардима међународних организација и међународних споразума; израду биланса основних пољопривредних производа; учешће у изради стратешких докумената у области биљне и животињске производње, прераде и квалитета пољопривредних производа, као и у области пољопривредне статистике; анализу стања и давање пројекција развоја прехрамбене индустрије; израду предлога Програма коришћења и расподеле средстава аграрног буџета; предлагање мера пољопривредне политике и праћење и анализу остварених ефеката мера; праћење и  анализу царинске политике у области пољопривредно-прехрамбених производа и предлагање мера за унапређење спољнотрговинске размене пољопривредно-прехрамбених производа Републике Србије; учешће у припреми информација и платформи за преговоре и сарадњу на билатералном нивоу, са ЕУ и међународним организацијама; обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за пољопривредну политику образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за биљну производњу и прераду биљних производа
  2. Одсек за аналитику и статистику
  3. Група за квалитет, декларисање и означавање хране
  4. Група за сточарство и прераду сточарских производа
  5. Група за виноградарство и винарство

Одсек за биљну производњу и прераду биљних производа обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена биљних пољопривредних производа и прерађевина, у циљу предлагања мера аграрне политике и стратешког развоја у појединачним областима биљне производње и прераде биљних производа; израду биланса производње и потрошње најважнијих биљних пољопривредних производа – производа битних за прехрамбену сигурност становништва; праћење производње алкохолних пића и етанола, као и успостављање и спровођење процедура признавања ознака за ракију са географском ознаком; сачињавање извештаја и информације везане за Систем јавних складишта за пољопривредне производе; анализу стања и давање пројекција развоја прехрамбене индустрије; праћење прописа и аграрне политике у другим земљама; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области биљне производње и прераде и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантних међународних организација и међународних споразума; учешће у припреми споразума са ЕУ и међународних споразума из области биљне производње и прераде биљних производа; учешће у припреми стратешких мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке биљној производњи и прехрамбеној индустрији; обавља и друге послове из ове области.

У Одсеку за биљну производњу и прераду биљних производа образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за ратарство
  2. Група за воћарство, повртарство и алкохолна пића

Група за ратарство обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена ратарских производа и прерађевина, у циљу предлагања мера аграрне политике и стратешког развоја у појединачним областима ратарске производње и прераде; израду биланса производње и  потрошње најважнијих ратарских култура – пшенице, кукуруза, соје и сунцокрета и њихових прерађевина, шећерне репе и шећера; успостављање и вођење Регистра, као и извештавање о Систему јавних складишта за пољопривредне производе; анализу стања и давање пројекција развоја прехрамбене индустрије; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области производње и прераде ратарских производа и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантних међународних организација и међународних споразума, као и припрему техничких прописа из ове области; учешће у припреми споразума са ЕУ и међународних споразума из области производње и прераде ратарских производа; учешће у припреми стратешких мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке ратарској производњи и прехрамбеној индустрији; обавља и друге послове из ове области.

Група за воћарство, повртарство и алкохолна пића обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена поврћа, воћа, алкохолних пића и етанола, у циљу предлагања мера аграрне политике и стратешког развоја области повртарства, воћарства и алкохолних пића; анализу стања развоја повртарства, воћарства, алкохолних пића и етанола; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области повртарства, воћарства, алкохолних пића и етанола и њиховог усклађивања са са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима, као и припрему техничких прописа из ове области; учешће у припреми стратешких мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке повртарској, воћарској производњи и производњи алкохолних пића, као и промоцији алкохолних пића; организовање спровођења процедура признавања ознака за ракију са географском ознаком, процедура производње и контроле производње алкохолна пића са географском ознаком, као и процедура испуњавања услова за коришћење ознака за ракију са географском ознаком; спровођење процедура овлашћивања Контролне организације, лабораторија за испитивање параметара квалитета воћа, поврћа и алкохолних пића и других производа; вођење евиденција у повртарству, воћарству и алкохолним пићима; припрему и имплементацију пројеката који се односе на воћарство, повртарство, ракију и друга алкохолна пића; обавља и друге послове из ове области.


Одсек за аналитику и статистику обавља послове који се односе на: анализу мера аграрне политике на ефикасност и конкурентност пољопривредно-прехрамбене производње; припрему Програма коришћења и расподеле средстава аграрног буџета; анализу нивоа подршке у циљу сагледавања утицаја нивоа подршке на обим, структуру и пласман пољопривредно-прехрамбених производа; прикупљање, обраду, и анализу статистичких података о производњи, ценама, спољнотрговинској размени и другим економским показатељима одређених пољопривредно-прехрамбених производа, за потребе израде анализа ефеката мера аграрне политике; предлагање мера у правцу дугорочног развоја пољопривреде и националних програма; анализу царинских олакшица у оквиру закључених споразума о слободној трговини  и њихове ефекте на кретања у спољнотрговинској размени пољопривреде; припрему предлога и документа потребних за консолидовање царинске (увозне) заштите у оквиру процеса приступања СТО; анализу усклађености мера аграрне политике са мерама Заједничке пољопривредне политике ЕУ; припрему информација и платформи за преговарање, закључивање и праћење примене споразума о слободној трговини за потребе преговарачких тимова, радних група и мешовитих комитета; праћење промена у структури привредних субјеката у агропривреди, процесу приватизације и власничке структуре; обавља и друге послове из ове области


Група за квалитет, декларисање и означавање хране обавља послове који се односе на: дефинисање политике у области квалитета  и означавања хране, пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла изузев вина и алкохолних пића, прераде воћа и поврћа, производње пива, безалкохолних пића и органске производње; учешће у припреми стручних основа за израду прописа за пољопривредне и прехрамбене производе са ознакама географског порекла и другим ознакама квалитета, изузев вина и јаких алкохолних пића, прописа о квалитету прехрамбених производа   прерађевине од воћа и поврћа, пиво, безалкохолна пића и друге категорије хране, прописа о општем декларисању, означавању и рекламирању хране, ако и техничких прописа за заштиту пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла; праћење и анализу производње и промета, пољопривредних и прехрамбених производа са ознакома географског порекла, производа добијених прерадом воћа и поврћа, и органских производа;  учешће у припреми мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке унапређењу конкурентности и достизања стандарда квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, органској производњи, као и промоцији производа са ознакама квалитета; овлашћивање тела за оцењивање усаглашености, контролу испуњености услова за коришћење ознака географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе; издавање контролних маркица овлашћеним корисницима пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла; израда економских анализа и информација о стању у областима производње пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла изузев вина и алкохолних пића, прехрамбене индустрије, прераде воћа и поврћа, производње пива и безалкохолних пића и органске производње; организацију рада и послова везаних за учествовање у раду Комисије Codex Alimentarius; обавља и друге послове из ове области.


Група за сточарство и прераду сточарских производа обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена примарних пољопривредних производа анималног порекла, као и прерађевина анималног порекла, вођење евиденције бројног стања сточног фонда, програма унапређења сточарства, увоза приплодног материјала; израду биланса производње и  потрошње најважнијих производа сточарске производње и израду ефеката мера у области сточарске производње; вођење регистра произвођача и прерађивача; анализу стања и давање пројекције развоја сточарства; учешће у изради стручних основа за израду прописа из области сточарства, рибарства, пчеларства и  прехрамбене индустрије и производње хране за животиње, примарне сточарске производње и прераде, и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима; спровођење политике унапређења квалитета производа сточарства и хране за животиње; припрему предлога за дугорочну, средњорочну и годишњу развојну политику у области сточарске производње и прерађивачке индустрије; учешће у припреми међународних споразума из области пољопривреде и прехрамбене индустрије; обавља и друге послове из ове области.


Група за виноградарство и винарство обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена грожђа и вина, у циљу предлагања мера аграрне политике и стратешког развоја области виноградарсва и винарства; анализу стања развоја виноградарства и винарства; припреми стручних основа за израду прописа из области виноградарства и винарства и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима, као и припрему техничких прописа из ове области; учешће у припреми стратешких мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке виноградарској и винарској производњи; признавања ознака за вина са географским пореклом и  производње и контроле производње вина са географским пореклом, испуњеност услова  за коришћење ознака за вина са географским пореклом и издавања евиденционих маркица за вина са географским пореклом; овлашћивање Контролне организације, лабораторија за испитивање параметара квалитета грожђа, вина и других производа и Стручне организације за Виноградарски регистар, као и вођење Листе сензорних оцењивача вина; успостављање и вођење Виноградарског регистра; успостављање и вођење рејонизације виноградарских географских производних подручја; издавање контролних бројева при декларисању и обележавању вина, односно других производа; вођење евиденција у виноградарству и винарству; учешће у припреми међународних споразума и пројеката везаних за виноградарство и винарство; обавља и друге послове из ове области.