Сектор за пољопривредну политику

poljpolitika

Сектор за пољопривредну политику обавља послове који се односе на: праћење домаће и светске производње, потрошње, прераде, цена и трговине примарним пољопривредним производима, производима рибарства и производима прераде од поменутих производа; припрему стручних основа за израду прописа из области пољопривредне политике и политике рибарства као и њиховог усклађивања са правном тековином ЕУ, правилима, принципима и споразумима СТО и стандардима међународних организација и међународних споразума; израду биланса основних пољопривредних производа; учешће у изради стратешких докумената у области биљне и животињске производње, прераде и квалитета пољопривредних производа, као и у области пољопривредне статистике; израду анализа стања и давање пројекција развоја прехрамбене индустрије; израду предлога расподеле буџетских средстава планираних за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју; предлагање мера пољопривредне политике и политике рибарства као и праћење и анализу остварених ефеката мера; праћење и анализу царинске политике у области пољопривредно-прехрамбених производа и предлагање мера за унапређење спољнотрговинске размене пољопривредно-прехрамбеним производима Републике Србије; учешће у припреми информација и докумената и за преговоре и сарадњу са ЕУ, СТО и међународним организацијама, као и за сарадњу на билатералном нивоу; обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за пољопривредну политику образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за производњу и тржиште ратарских производа
  2. Група за производњу и тржиште воћа, поврћа и јаких алкохолних пића
  3. Одсек за аналитику и статистику
  4. Група за квалитет, декларисање и означавање хране
  5. Група за сточарство и прераду сточарских производа
  6. Група за виноградарство и винарство

1. Група за производњу и тржиште ратарских производа обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена житарица, крмног, индустријског биља и прерађевина, у циљу предлагања мера за уређење тржишта, система јавних складишта и стратешког развоја у појединачним областима ратарске производње и прераде као и израду биланса најважнијих производа; израду Годишњег извештаја о стању на тржишту житарица, уљарица, шећерне репе и шећера и дувана, као делова Годишњег извештаја о стању у пољопривреди у Републици Србији – Зелена књига; учешће у припреми стратешких докумената везаних за процес преговора о чланству у ЕУ; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области директних плаћања и уређења тржишта ратарских производа и њиховог усклађивања са правном тековином ЕУ; учешће у припреми међународних споразума из области ратарске производње и прераде; учешће у припреми програма коришћења буџетских средстава у делу подршке ратарској производњи и прехрамбеној индустрији; обавља и друге послове из ове области.

2. Група за производњу и тржиште воћа, поврћа и алкохолних пића обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена поврћа, воћа, лековитог, ароматичног, зачинског и украсног биља и цвећа, јаких алкохолних пића и етанола, у циљу предлагања мера пољопривредне политике и уређења тржишта и стратешког развоја ових области као и израду биланса наведених производа; учешће у изради Годишњег извештаја о стању на тржишту поврћа и воћа, као делова Годишњег извештаја о стању у пољопривреди у Републици Србији – Зелена књига; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области повртарства, воћарства, јаких алкохолних пића и етанола и њиховог усклађивања са са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима; учешће у припреми међународних споразума из ових области; учешће у припреми техничких прописа из ове области; учешће у припреми програма коришћења буџетских средстава у делу подршке повртарској, воћарској производњи и производњи јаких алкохолних пића, као и промоцији јаких алкохолних пића; организовање спровођења процедура признавања ознака за јака алкохолна пића са географском ознаком, процедура производње и контроле производње јаких алкохолна пића са географском ознаком, као и процедура испуњавања услова за коришћење ознака за јака алкохолна пића са географском ознаком; учешће у припреми и имплементацији пројеката који се односе на повртарство, воћарство, хортикултуру и јака алкохолна пића; обавља и друге послове из ове области.

3. Одсек за аналитику и статистику обавља послове који се односе на: анализу ефеката мера пољопривредне политике на ефикасност и конкурентност пољопривредне производње; анализу буџетске подршке у циљу сагледавања утицаја нивоа подршке на обим, структуру производње пољопривредно-прехрамбених производа; припрему предлога расподеле буџетских средстава за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју; прикупљање, обраду и анализу статистичких података о производњи, ценама, спољнотрговинској размени и другим економским показатељима одређених пољопривредно-прехрамбених производа, за потребе израде аналитичких докумената; предлагање мера и учешће у изради стратешких докумената за потребе дефинисања средњерочних и дугорочних праваца развоја пољопривреде; анализу царинских олакшица и њихове ефекте на кретања у спољнотрговинској размени у области пољопривреде; припрему предлога и документа потребних за процес приступања и чланство у СТО; учешће и припрему информација и докумената за преговоре о чланству Републике Србије у ЕУ у области пољопривреде; анализу усклађености мера пољопривредне политике са мерама Заједничке пољопривредне политике ЕУ у области директних плаћања и Заједничке организације тржишта; функционисање интегрисаних пољопривредних информационих система као што су Систем прикупљања рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима – FADN и Систем тржишних информација пољопривреде Србије – СТИПС; обавља и друге послове из ове области.

4. Група за квалитет, декларисање и означавање хране обавља послове који се односе на: дефинисање пољопривредне политике и предлагање мера у областима квалитета и означавања хране, шемa квалитета пољопривредних и прехрамбених производа изузев вина и јаких алкохолних пића, прераде воћа и поврћа, органске производње и промоције пољопривредних производа; учешће и припреми информација и докумената за преговоре о чланству Републике Србије у ЕУ у области пољопривреде; учешће у припреми стручних основа за израду прописа за шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, изузев вина и јаких алкохолних пића, прописа о квалитету, oдрeђeних кaтeгoриja хрaнe кoje су рeгулисане нa EУ нивоу, прописа о општем декларисању, означавању и рекламирању хране и промоцији пољопривредних производа и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније, као и прописа о квалитету пojeдиначних кaтeгoриja хрaнe (нe хaрмoнизовано пoдручje); aнaлизу производње и промета производа из пojeдиних грaнa прeхрaмбeнe индустриje; учешће у припреми мера и програма рaзвoja пojeдиних грaнa прeхрaмбeнe индустриje, као и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке унапређењу конкурентности и достизања стандарда квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, органској производњи, као и промоцији пољопривредних производа; овлашћивање тела за оцењивање усаглашености, контролу испуњености услова за коришћење ознака географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе; издавање контролних маркица овлашћеним корисницима пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла; израда економских анализа и информација о стању у областима производње пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла изузев вина и алкохолних пића, прехрамбене индустрије, прераде воћа и поврћа, производње пива и безалкохолних пића и органске производње; учешће у припреми и имплементацији пројеката који из горе наведених области политике квалитета, органске производње и промоције пољопривредних производа; организацију рада и послова везаних за учествовање у раду Комисије Codex Alimentarius; обавља и друге послове из ове области.

5. Група за сточарство и прераду сточарских производа обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена примарних пољопривредних производа анималног порекла, као и прерађевина анималног порекла, вођење евиденције бројног стања сточног фонда, програма унапређења сточарства, увоза приплодног материјала; израду биланса производње и потрошње најважнијих производа сточарске производње и израду ефеката мера у области сточарске производње; вођење регистра одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима као и регистра извођача вештачког осемењавања; анализу стања и давање пројекције развоја сточарства; учешће у изради стручних основа за израду прописа из области сточарства, рибарства, пчеларства и прехрамбене индустрије, примарне сточарске производње и прераде, и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима; спровођење политике унапређења квалитета производа сточарства; припрему предлога за дугорочну, средњорочну и годишњу развојну политику у области сточарске производње и прерађивачке индустрије; учешће у припреми међународних споразума из области пољопривреде и рибарства; обавља и друге послове из ове области.

6. Група за виноградарство и винарство обавља послове који се односе на: праћење и анализу производње, прераде, потрошње, промета и цена грожђа и вина односно производа од грожђа и вина и ароматизованих производа вина, у циљу предлагања мера политике и уређења тржишта, политике квалитета и стратешког развоја области вина и ароматизованих производа од вина; анализу стања развоја виноградарства и винарства; учешће у припреме стратешких документа везаних за процес преговора о чланству у ЕУ; припрему стручних основа за израду прописа из области уређења тржишта и политике квалитета вина и ароматизованих производа од вина и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима, као и припрему техничких прописа из ове области; учешће у припреми стратешких мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке виноградарској и винарској производњи; установљавање ознака географског порекла (PDO/PGI) за вина и ароматизоване производе од вина и производњу и контролу производње вина и ароматизованих производа од вина са ознаком географског порекла, испуњеност услова за коришћење ознака за вина са географским пореклом и издавања евиденционих маркица за вина са географским пореклом; овлашћивање Контролних организација, лабораторија за испитивање параметара квалитета грожђа, вина и других производа и Стручне организације за Виноградарски регистар, као и вођење Листе сензорних оцењивача вина; успостављање и вођење Виноградарског регистра; спровођење процедура одобравања података за декларисање вина односно издавања контролних бројева; вођење евиденција у виноградарству и винарству; учешће у припреми међународних споразума и пројеката везаних за виноградарство и винарство; обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст