Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Сектор за рурални развој

Сектор за рурални развој обавља послове који се односе на: израду, праћење и спровођење програма за рурални развој у циљу повећања ефикасности, унапређења ефективности мерa руралног развоја и социоекономских аспеката живота у руралним областима, подршку диверзификацији руралне економије и креирању услова за проширење непољопривредне економије у руралним областима; спровођење сарадње са међународним и националним организацијама иинституцијама у области руралног развоја у циљу усклађивања мера подршке, обезбеђивања донаторске помоћи за реализацију развојних програма и пројеката у области руралног развоја; програмирање, праћење  и координацију  рада пољопривредне саветодавне службе; спровођење сарадње са међународним и националним организацијама иинституцијама у области руралног развоја у циљу усклађивања мера подршке, обезбеђивања донаторске помоћи за реализацију развојних програма и пројеката у области руралног развоја; праћење стања и предлагање мера за ревитализацију и унапређење развоја земљорадничког задругарства; програмирање, праћење и координацију рада пољопривредне саветодавне службе; обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за рурални развој образују се следећа ужа унутрашња јединица:

  1. Одељење за рурални развој

Одељење за рурални развој обавља послове који се односе на: израду, промоцију, праћење, процену и спровођење програма за рурални развој у циљу повећања ефикасности, унапређења ефективности мерa руралног развоја и социоекономских аспеката живота у руралним областима, повећања конкурентности пољопривредне производње и шумарског сектора, очувања животне средине, подршку диверзификацији руралне економије и креирању услова за проширење непољопривредне економије у руралним областима; подршку успостављању јавно-приватних партнерстава и унапређење услова рада и живота у рурални областима; извештавање о процесу спровођења програма руралног развоја; идентификацију, дефинисање и модификовање критеријума и индикатора ефективности мера и квалитета програма; спровођење сарадње са међународним и националним организацијама иинституцијама у области руралног развоја у циљу усклађивања мера подршке, обезбеђивања донаторске помоћи за реализацију развојних програма и пројеката у области руралног развоја; програмирање, праћење  и координацију  рада пољопривредне саветодавне службе у циљу унапређења, конкурентности и профитабилности пољопривредне производње здравствено безбедне хране, очување природних ресурса и заштите животне средине; примену системског Закона о задругама у делу који се односи на земљорадничко задругарство; конципирање решења и учешће у изради законских и подзаконских аката која се односе на област земљорадничког задругарства; програмирање и спровођење мера за подршку интересног удруживања у циљу унапређења производње и пласмана пољопривредно прехрамбених производа на домаћим и иностраним тржиштима; праћење стања и предлагање мера за ревитализацију и унапређење развоја земљорадничког задругарства; обавља и друге послове из ове области.

У Одељењу за рурални развој образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за програмирање и промоцију руралног развоја
  2. Група за саветодавство

Одсек за програмирање и промоцију руралног развоја обавља послове који се односе на: израду, промоцију, праћење, процену и спровођење програма за рурални развој у циљу повећања ефикасности, унапређења ефективности мерa руралног развоја и социоекономских аспеката живота у руралним областима, повећања конкурентности пољопривредне производње и шумарског сектора, очувања животне средине, подршку диверзификацији руралне економије и креирању услова за проширење непољопривредне економије у руралним областима; подршку успостављању јавно приватних партнерстава и унапређење услова рада и живота у рурални областима; спровођење сарадње са међународним и националним организацијама и институцијама у области руралног развоја у циљу усклађивања мера подршке, обезбеђивања донаторске помоћи за реализацију развојних програма и пројеката у области руралног развоја; обавља и друге послове из ове области.

У Одсеку за програмирање и промоцију руралног развоја образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1.  Група за планирање мера руралног развоја
  2. Група за подршку руралном развоју

Група за планирање мера руралног развоја обавља послове који се односе на: припрему елемената, предлагање мера и програмирање руралног развоја  у циљу унапређења нивоа конкурентности примарне пољопривредне производње и прераде, диверзификације и развој економских активности у руралним областима, смањењу загађења животне средине из пољопривреде као и припреми мера подршке за коришћење обновљивих извора енергије; измене и прилагођавања програма у циљу повећања ефикасности и ефективности програма руралног развоја; припрему платформе за преговоре са органима ЕУ у области унапређења нивоа конкурентности примарне пољопривредне производње; сарадњу са локалним самоуправама на изради локалних планова за рурални развој и израду акционих планова у циљу реализације програма за рурални развој; спровођење активности и програма из области руралног развоја у циљу успостављања јавно – приватних партнерства и реализације заједничких акција; обавља и друге послове из ове области.


Група за подршку руралном развоју обавља послове који се односе на: унапређење комуникације и промоције програма руралног развоја и спровођење активности информисања у вези са актуелним и будућим програмима руралног развоја; израду акционог плана за релизацију мера техничке подршке руралном развоју и процедура јавне набавке у складу са захтевима и процедурама ЕУ; израду материјала и документа за доношење законских и подзаконских аката у циљу оснивања и координације рада међуресорних тела за рурални развој; припрему и координацију пројектних активности; координацију и сарадњу са пројектним тимовима других министарстава, амбасадама, невладиним организацијама, локалним самоуправама и агробизнис сектором ради усаглашавања и координирања реализације програма и пројеката из области руралног развоја; обавља и друге послове из ове области.


Група за саветодавство обавља послове које се односе на: програмирање, праћење  и координацију рада пољопривредне саветодавне службе у циљу унапређења, конкурентности и профитабилности пољопривредне производње здравствено безбедне хране, очување природних ресурса и заштите животне средине; спровођење мера и програма унапређења рада саветодаваца планирањем едукативних програма; припрему и предлагање области за примењена истраживања у пољопривреди; програмирање и спровођење мера за подршку интересног удруживања у циљу унапређења производње и пласмана пољопривредно прехрамбених производа на домаћим и иностраним тржиштима; припрему стручних основа за израду прописа из области саветодавства и области интересног удруживања; праћење стања и предлагање мера за ревитализацију и унапређење развоја земљорадничког задругарства; обавља и друге послове из ове области.