Сектор пољопривредне инспекције

inspekcija

Сектор пољопривредне инспекције обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на: контролу коришћења пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу; контролу редовне обраде пољопривредног земљишта; контролу промене намене пољопривредног земљишта, контролу извођења радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта;  контролу доношења годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; контролу вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта; контролу давања у подзакуп закупљеног пољопривредног земљишта у државној својини; контролу правног основа за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини; контролу вршења инвестиционих радова на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини или мењање начина његовог коришћења  без одобрења закуподавца; контролу коришћења пашњака; остваривање програма мера за унапређење пољопривредне производње и сточарства; контролу исплате премија, регреса и других субвенција и подстицајних средстава намењених унапређењу пољопривредне производње и сточарства и средстава за подстицај извоза пољопривредних и прехрамбених производа; остваривање програма мера селекције за унапређење сточарства; контролу укључивања пољопривредног земљишта у органску биљну производњу; контролу испуњености услова за заснивање органске производње биљног порекла, органске сточарске производње и органске производње вина, упис у регистар јаких алкохолних пића, пива и безалкохолних пића; контролу метода технолошких поступкака у преради, складиштењу, паковању и превозу органских производа; контролу испуњености услова за заснивање органске производње вина, ракије и других алкохолних пића, пива и безалкохолних пића; контролу испуњености услова за овлашћивање сертификационих организација за органску производњу; контрола контроле квалитета хране за животиње биљног порекла коју је обавезан да врши произвођач; инспекцијски надзор у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико; контролу квалитета дувана и дуванских производа; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико за храну биљног и мешовитог порекла; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи дуванских производа и обради дувана; контролу јавних складишта; испуњеност услова за производњу вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића; испитивање и утврђивање квалитета ових производа и сировина употребљених за њихову производњу; контролу производње грожђа, воћа, вина и ракије са заштићеним географским пореклом; контролу промета и квалитета вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића у унутрашњем промету; контролу рада контролних организација, акредитованих овлашћених лабораторија; контролу безбедности пошиљака грожђа за индустријску прераду, вина, ракије, других алкохолних пића, етанола и пива  након увоза и у извозу, осим грожђа за индустријску прераду; контролу вођења евиденције о производњи и промету ових производа; организацију и вођење Централног регистра објеката за производњу и промет хране и хране за животиње; обавља и друге послове из ове области.

У Сектору пољопривредне инспекције образују се следеће уже  унутрашње јединице:

  1. Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште
  2. Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство
  3. Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног порекла
  4. Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, контролу јавних складишта и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa
  5. Група за унапређење рада Сектора.

Седиште Пољопривредне инспекције је у Новом Београду, улица Омладинских бригада број 1, поштански број 11070. Контакт телефони: 011/311-74-73 011/260-36-75

Категорије

Величина текста
Контраст