Секретаријат

У Секретаријату Министарства обављају се послови од заједничког интереса и значаја за Министарство, и то: општи, аналитички, стручно – оперативни, статистичко – евиденциони, документациони, канцеларијско – административни, информатички и други послови који су везани за организациона, информатичка и друга питања, којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих јединица и сарадња са другим органима.

У Секретаријату Министарства образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за опште послове
  2. Група за административно – техничке послове
  3. Група за информационе технологије

1. Група за опште послове обавља послове који се односе на: припрему, израду и праћење реализације општих и појединачних аката који се односе на организацију и рад Министарства и припрему уговора и анекса уговора које закључује Министарство, а који су од заједничког интереса за цело Министарство; припрему и спровођење поступка пописа и евиденције имовине Министарства; организацију службених путовања, у земљи и иностранству; израду и коришћење печата; пратеће евиденционе и административно-техничке послове; припрему документације у поступцима јавних набавки за севисирање и одржавање возила и мобилне телефоније и припрему предлог финансијских средстава за одржавање возила; припрему обавештења и информација, у вези са променема у раду Секретаријата и осталих унутрашњих јединица у Министарству; оставаривање сарадње са Управом за заједничке послове републичких органа; обавља и друге послове из ове области.

2. Група за административно – техничке послове обавља послова који се односе на: набавку канцеларијског, техничког и другог потошног материјала, ситног инвентара и опреме и текуће одржавање истог; вођење евиденције о набавци потрошног материјала, опреме, ситног инвентара; старање о правилном руковању и одржавању основних средстава и ситног инвентара; вођење евиденције о употреби службених возила, о одржавању и поправкама над возилима; организацију и реализацију пресељења државних службеника, намештеника и опреме; предлагање отписа и расходовања дотрајалих основних средстава и ситног инвентара; праћење и евиденцију коришћења услуга фиксне и мобилне телефоније; израду месечних и годишњих планова набавке и дистрибуције потрошног материјала; организацију коришћења и одржавања возила и евиденцију о утрошку горива; старање о техничкој исправности, одржавању и регистрацији службених возила Министарства и снадбевању горивом; обраду месечних путних налога; обавља и друге послове из ове области.

3. Група за информационе технологије обавља послове који се односе на: анализирање функционисања програмског и техничког система и израду предлога за његово унапређење и имплементацију; израду планова и предлога за набавку нове рачунске и комуникационе опреме; преузимање, расподелу и инсталирање нове опреме; планирање, спровођење и анализу ефеката експерименталних радова са новим системским и апликативним софтвером и техничком опремом; организовање и утврђивање методологије и поступака за администрирање оперативних система, софтвера за управљање базама података, софтвера за разне врсте заштита, као и других програмских решења; организовање и утврђивање поступака за администрирање и одржавање рачунарске мрежне опреме; пројектовање и имплементацију архитектуре информационог система;планирање и обуку крајњих корисника информационог система, одржавање и развој пројектно-програмске документације; обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Величина текста
Контраст