Сектор за правне и нормативне послове

Pravno

Сектор за правне и нормативне послове бавља послове који се односе на: израду нацрта закона и других прописа и њихово усклађивање са прописима ЕУ ради обезбеђења и унапређења законодавног оквира из делокруга Министарства; успостављање и унапређење система за управљање људским ресурсима ради обезбеђења и развоја стручних и мотивисаних државних службеника и утврђивања правног оквира који се односи на организацију и рад Министарства и органа управе у саставу Министарства; решавање у другом степену о управним стварима по жалби против управних аката из делокруга Министарства; припрему предлога првостепених решења о управним стварима из области пољопривреде, ветеринарства, водопривреде, шумарства и заштите биља; припрему уговора и анекса уговора које закључује Министарство, а од заједничког интереса су за цело Министарство; обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за правне и нормативне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за нормативне послове и хармонизацију прописа,
  2. Одсек за људске ресурсе,
  3. Група за управне послове,
  4. Група за правне послове.

1. Одсек за нормативне послове и хармонизацију прописа обавља послове који се односе на: израду нацрта закона и других прописа и њихово усклађивање са прописима и стандардима Европске уније и Светске трговинске организације; извршавање обавеза Министарства у вези са спровођењем Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију; реализацију реформских докумената Владе; учешће у припреми предлога међународних уговора; праћење њихове примене и по потреби предлагање измене и допуне; припрему мишљења о нацртима закона и других прописа чији су предлагачи други државни органи; припрему предлога уговора и измене уговора са корисницима буџетских средстава; припрему стручних мишљења и упутстава за примену закона и других прописа; обавља и друге послове из ове области.

2. Одсек за људске ресурсе обавља послове који се односе на: праћење и обезбеђивање усаглашености примене закона и других прописа у области управљања и развоја људских ресурса; праћење, примену и унапређење прописа у области радних односа; анализу кадровских потреба и припрему нацрта кадровског плана Министарства; пружање саветодавне подршке државним службеницима и намештеницима по питањима радног окружења и једнакости полова и заштите од злостављања; праћење и старање о уједначености спровођења поступка оцењивања државних службеника и пружање саветодавне подршке руководиоцима унутрашњих јединица у поступку евалуације учинка запослених; сарадњу са другим државним органима у вези са спровођењем стратегије управљања људским ресурсима; припрему и израду акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; спровођење интерног и јавног конкурса, изборног поступка селекције, одабир и пријем кандидата у радни однос; израду аката који се односе на права и обавезе запослених из радног односа и ван радног односа; пружање подршке у спровођењу поступка утврђивања одговорности државних службеника и намештеника; припрему изјашњења на жалбе Жалбеној комисији Владе и изјашњења на тужбе из радних спорова; координацију рада осталих унутрашњих јединица, као и управа у саставу Министарства у области људских ресурса, унутрашњег уређења и систематизације радних места; аутоматску обраду података и вођење информационог система за управљање људским ресурсима; вођење персоналне евиденције, евиденција у вези са обрачуном плата запослених, као и других евиденција из радних односа, вођење прописане документације за здравствено и пензијско-инвалидско осигурање запослених; обавља и друге послове из ове области.

3. Група за управне послове обавља послове који се односе на: решавање у другостепеном управном поступку по жалбама против првостепених решења из области пољопривреде, руралног развоја, безбедности хране, ветеринарства, фитосанитарне области, као и по жалбама када су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења; надзор над вршењем поверених послова; израду предлога другостепених решења и припрему предлога решења којим се одлучује о предлогу за понављање поступка окончаног другостепеним решењем и којим се мења и поништава решење у вези са вођењем управног спора и одлуком Управног суда Србије; припрему предлога првостепених решења о управним стварима из области пољопривреде, ветеринарства, водопривреде, шумарства, заштите биља; припрему предлога одговора на тужбу којом се покреће управни спор пред Управним судом из области пољопривреде, руралног развоја, безбедности хране, ветеринарства, фитосанитарне области; обавља и друге послове из ове области.

4. Група за правне послове обавља послове који се односе на: припрему тужбених захтева, одговора на тужбе и свих поднесака у парничним и извршним поступцима без органа у саставу, осим тужбених захтева и одговора на тужбе из радних односа; праћење спровођења плана интегритета Министарства, спровођење прописа из области борбе против корупције; учествовање у припреми годишњег програма рада, оперативних планова и извештаја о раду Министарства; припрему и израду аката који се односе на решавање стамбених потреба државних службеника и намештеника у Министарству; поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја као и израду и старање о ажурирању Информатора о раду Министарства; обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Величина текста
Контраст