Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Сектор за међународну сарадњу

Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС), како би одговорило бројним изазовима као што су процес глобализације, процес европских интеграција, либарализација тржишта, заштита животне средине, климатске промене,  одрживи равој, предузима бројне активности на мултилатералном и билатералном плану, али и на плану међународне развојне помоћи.

Динамична међународна сарадња у области пољопривреде, а пре свега интензивирање процеса европских интеграција треба да доведу до стварања система који ће омогућити: раст продуктивности, повећање конкурентности домаћих пољопривредно прехрамбених производа и техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде, одрживо управљање ресурсима и заштиту животне средине, унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење сиромаштва, као и отварање нових тржишта за српске пољопривредно – прехрамбене производе.

Пољопривредно – прехрамбени сектор Републике Србије остварио је током протекле деценије значајан напредак у позиционирању на међународном тржишту. Даљи развој сектора подразумева прихватање и примену међународних стандарда трговине и захтевних стандарда ЕУ и других тржишта који се односе на безбедност хране, здравље животиња и биљака, добробит животиња,  јавно здравље  и заштиту животне средине.

Кроз успостављање мултилатералних и билатералних односа МПЗЖС у великој мери доприноси да сектор пољопривреде чини значајан део укупног извоза Републике Србије и да истовремено буде сектор привреде који остварује суфицит у робној размени са светом.

 

Сектор за међународну сарадњу обавља послове који се односе на: праћење, анализирање и усмеравање спровођења обавеза које проистичу из процеса приступања ЕУ, СТО и  другим међународним организацијама, односно чланства у ЕУ, СТО, међународним организацијама, као и обавеза преузетих закључењем међународних споразума, протокола и иницијатива у области пољопривреде и заштите животне средине; учествовање у изради и хармонизацији закона и других прописа са прописима ЕУ, правилима, принципима и споразумима СТО и стандардима међународних организација и међународних споразума у области пољопривреде и заштите животне средине; праћење, анализирање и предлагање мера за унапређење спољнотрговинске размене пољопривредних и прехрамбених производа са ЕУ, другим државама и регионима; припрема информација и платформи за преговоре и сарадњу са ЕУ, СТО, међународним организацијама, као и са другим државама и регионима у области пољопривреде и заштите  животне средине; координацију пословима сарадње са другим државама у оквиру CEFTA, EFTA и сличних споразума у области пољопривреде и заштите животне средине; координацију активности у вези посета високих званичника иностраних влада, страних делегација и службених путовања министра; координацију активности на идентификацији потреба за међународном помоћи, представљању потреба и обезбеђивању међународне помоћи у области пољопривреде и заштите животне средине; програмирање и координирање пројеката финансираних из средстава донација и развојне помоћи, фондова ЕУ, као и билатералних и мултилатералних извора наменских средстава у области пољопривреде и заштите и животне средине; обавља и друге послове из ове области.

Како би се достигли наведени циљеви и одговорило динамици међународне сарадње у области пољопривреде у оквиру Сектора за међународну сарадњу образоване су следеће унутрашње јединице:

  • Одељење за европске интеграције, мултилатералну и билатералну сарадњу у области пољопривреде
  • Одсек за управљање пројектима у области пољопривреде

У оквиру Одељења за европске интеграције, мултилатералну и билатералну сарадњу у области пољопривреде образоване су:

  1. Група за европске интеграције и међународну мултилатералну сарадњу у области безбедности хране, ветеринарских и фитосанитарних питања и рибарства,
  2. Група за европске интеграције и међународну мултилатералну сарадњу у области пољопривреде и руралног развоја, шумарства и водопривреде,
  3. Група за билатералну и регионалну сарадњу у области пољопривреде.

 

Дариа Јањић Нишавић

помоћник министра

Контакт телефон:

+381 11 36 20 863

Електронска адреса:

daria.janjic@minpolj.gov.rs