Сектор за финансијско управљање

finansije

Сектор за финансијско управљање обавља послове који се односе на: припрему и израду предлога прилога за меморандума о буџету, Предлога годишњег финансијског плана за израду закона о буџету, оперативних финансијских планова и завршног рачуна; израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике; обраду података за исплату других примања и накнада запослених и ангажованих лица, набавку основних средстава, опреме и канцеларијског материјала, службена путовања запослених у земљи и иностранству; вођење пословних књига и усклађивања са главном књигом Трезора; организацију и вршење финансијских и функција исплата свих Програма који дефинишу услове и начине субвенционисања пољопривреде; праћење реализације финансијских и материјалних средстава као и законско, наменско и економично трошење средстава средстава за програме и пројекте као и усклађености са динамиком реализације плана јавних набавки; контролу исправности и тачности књиговодствене документације и праћење реализације буџета за програме и пројекте у складу са одобреним месечним квотама; припрему предлога годишњег Плана набавке за Министарство у складу са Финансијским планом Министарства; планирање динамике јавних набавки у складу са одобреним средствима; обраду тендерске документације; правне послове у вези са јавним набавкама; обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за финансијско управљање образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за економско – финансијске послове
  2. Група за праћење и реализацију јавних набавки

1. Одељење за економско – финансијске послове обавља послове који се односе на: учешће у припреми и изради предлога прилога за меморандума о буџету, Предлога годишњег финансијског плана за израду закона о буџету, оперативних финансијских планова и завршног рачуна; праћење реализације буџета по економским класификацијама и израда периодичних и годишњих извештаја о реализацији буџета и финансијског плана; израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике; припрему финансијске документације за реализацију исплата; обраду података за исплату других примања и накнада запослених и ангажованих лица, набавку основних средстава, опреме и канцеларијског материјала, службена путовања запослених у земљи и иностранству; утврђивање евиденције о реализацији финансијских трансакција; контролу рачуноводствених исправа; вођење пословних књига и усклађивања са главном књигом Трезора; организацију и вршење финансијских и функција исплата свих Програма који дефинишу услове и начине субвенционисања пољопривреде, а односе се на: унапређење институционалне подршке развоја пољопривреде, мере структурне подршке у пољопривреди, мере селекције, реализацију кредитне подршке у пољопривреди, унапређење рада пољопривредних саветодавних стручних служби, субвенционисање мера и акција у пољопривреди, као и мера које дефинишу унапређење стручног знања и усавршавања у пољопривреди; припрему годишњих и месечних биланса потребних за финансирање субвенција у пољопривреди; праћење стања и израду економске анализе у области финансирања субвенција у пољопривреди; обавља и друге послове из ове области.


2. Група за праћење и реализацију јавних набавки обавља послове који се односе на: припрему предлога плана набавки Министарства и предлога измена плана набавки; координацију активности на изради годишњег плана набавки министарства; израду интерног акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке и праћење спровођења интерног акта; одређивање динамике покретања поступака набавки, одређивање одговарајуће врсте поступака и утврђивање истоврсности добара, услуга и радова; припрему предлога одлука, решења, уговора, обавештења и конкурсне документације и других аката у поступку набавке за потребе Министарства; вођење евиденције о закљученим уговорима о набавкама и праћење рализације уговора; праћење извршења плана набавки по различитим критеријумима; извештавање о извршењу плана набавки и достављање истих Управи за јавне набавке; израду модела конкурсне документације; обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Величина текста
Контраст