BTSF Obuke

Better Training for Safer Food

„BOLJA OBUKA ZA BEZBEDNIJU HRANU” – BTSF

 1. ŠTA SU BTSF OBUKE ?

„Bolja obuka za bezbedniju hranu” – BTSF (Better Training for Safer Food – BTSF) je inicijativa (projekat) Evropske komisije (EK), koja ima za cilj organizovanje obuka u Evropskoj uniji u sledećim oblastima:

 • zakon o hrani i hrani za životinje,
 • zdravlje i dobrobit životinja,
 • zdravlje bilja.

Organizacija i razvoj strategije obuka EU preko BTSF inicijative (projekta) ima za cilj:

 • obezbeđivanje i održavanje visokog nivoa zaštite potrošača i zdravlja i dobrobiti životinja i zdravlja bilja;
 • promovisanje usklađenog pristupa rada EU i nacionalnih sistema kontrole;
 • stvaranje istih uslova za sve privredne subjekte koji se bave hranom;
 • unapređenje trgovine bezbednom hranom;
 • obezbeđivanje trgovine po pravičnim uslovima sa trećim zemljama i sa određenim zemljama u razvoju.

Agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency – CHAFEA), kao izvršni organ EK, implementira ovu inicijativu (projekat) i upravlja svim fazama projekta (pokretanje poziva za tender, ocene ponuda, dodela ugovora za sprovođenje obuka različitim agencijama u EUi nadzora nad sprovođenjem obuka).

Pravni instrument za BTSF obuke je član 51. Uredbe br. 882/2004 o službenim kontrolama koje se sprovode kako bi se obezbedila provera usklađenosti sa pravilima zakona o hrani i hrani za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja, kao i zdravlja bilja.

 

 1. KOME SU NAMENJENE BTSF OBUKE ?

 

Obuke su namenjene svim zaposlenim u nadležnim organima država članica koji su uključeni u aktivnosti službene kontrole, kako bi bili u potpunosti u toku sa svim aspektima prava EU u navedenim oblastima, kao i da se kontrole sprovode uniformnije, ciljano i na adekvatan način u svim državama članicama.

Evropskoj komisiji je važno da i treće zemlje budu upoznate sa zahtevima za uvoz u EU. Zbog toga su BTSF obuke otvorene i za učesnike iz trećih zemalja, ukljućujući i zemlje kandidate za članstvo (kojima pripada i Srbija), zemalje u procesu pridruživanja i zemlje u razvoju.

Međutim, nisu sve BTSF obuke dostupne svim trećim zemljama. Pojedine BTSF obuke namenjeni su samo zemljama u razvoju.

Takođe, određene BTSF obuke namenjene su samo za zaposlene u nadležnim organima.

 

 1. KAKO SE SPROVODE BTSF OBUKE ?

 

BTSF obuke se sprovode u sesijama i relizuju se na različitim lokacijama u EU.

Sesije određenih BTSF obuka mogu biti podeljene u različite tipove kurseva ili kurseve različitih nivoa.

U slučaju da se BTSF obuke organizuju kao kursevi različitih nivoa., uslov da se pohađa napredni nivo obuke je da se prvo učestvuje u obukama standardnog nivoa.

Radni jezik BTSF obuka jeste engleski. Manji broj obuka se, pored engleskog jezika, sprovodi i na drugim jezicima (francuski, nemački, ruski). Radni jezik obuke se naglašava u pozivu za obuku i programu obuke.

 

 1. NACIONALNA KONTAKT TAČKA ZA BTSF OBUKE ?

 

U svim državama, koje su uključene u sistem BTSF obuka, određene su BTSF nacionalne kontakt tačke, koje rade koordinaciju postupka selekcije i prijave kandidata za obuke.

Za Republiku Srbiju nacionalna kontakt tačka za BTSF obuke je Milanka Davidović, načelnik Odeljenja za EU integracije i međunarodnu saradnju.

O svakoj raspoloživoj BTSF obuci nacionalna kontakt tačka dobija obaveštenja od CHAFEA, odnosno agencija koje implementiraju BTSF obuke odobrene od strane CHAFEA. Pored  programa obuka obaveštenja sadrže i ostale podatke od značaja za organizovanje BTSF obuka, kao što su mesta obuke, uslovi za izbor učesnika, krajnji rok za prijavu, radni jezik, kao i BROJ UČESNIKA KOJI JE DODELJEN SVAKOJ ZEMLJI UČESNICI.

Stručnu i tehničku pomoć u realizaciji BTSF obuka pružaju zaposleni u Grupi za međunarodnu saradnju u fitosanitarnoj oblasti u Upravi za zaštitu bilja i u Odeljenju za EU integracije i međunarodnu saradnju Sektora za međunarodnu saradnju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

 1. KAKO SE PRIJAVITI ZA BTSF OBUKE ?

 

5.1. Pravo učešća

PRAVO UČEŠĆA NA BTSF OBUKAMA imaju kako ZAPOSLENI U NADLEŽNIM ORGANIMA tako i ZAPOSLENI U INSTITUCIJAMA VAN NADLEŽNIH ORGANA Republike Srbije.

Obe kategrorije učsenika prijavu za BTSF obuku mogu podneti jedino preko nacionalne kontaktne tačke.

Međutim, određene BTSF obuke namenjene su samo za zaposlene u nadležnim organima, odnosno samo za zaposlene u institucijama van nadležnih organa, kao što su laboratorije. Podaci o kojim obukama je reč se nalaze u nastavku.

 

5.2. Podaci o obukama

Podaci o obukama se ažuriraju u skladu sa obaveštenjima koja dobija nacionalna kontakt tačka.

Spisak BTSF obuka možete naći ovde.

Za svaku BTSF obuci raspoloživi su sledeći podaci, koji su dati u tabelama za svaku BTSF obuku pojedinačno:

 • originalni naziv BTSF obuke na engleskom jeziku i prevod,
 • tip i naziv kursa na engleskom jeziku i prevod, ako je obuka podeljena po kursevima različitih nivoa,
 • godina u kojoj se sesija obuke/kursa održava,
 • oznaka sesije,
 • tema sesije na engleskom jeziku i prevod, ako je određena,
 • fokus sesije na engleskom jeziku, ako je određen, i prevod
 • datum održavanja sesije,
 • mesto gde se održava sesija,
 • krajnji rok prijave za sesiju,
 • broj kandidata za sesiju koji određen za Republiku Srbiju.

 

5.3. Procedura prijave za obuke

CELOKUPNA PROCEDURA PRIJAVE SE OBAVLJA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE.

KORAK 1: Pored prethodno navedenih raspoloživih podataka o BTSF obukama, kontakt osobe za stručnu i tehničku pomoć šalju obaveštenja i potrebna dokumenta (registracione prijave i druga raspoloživa dokumenta) nadležnim organima (Ministarstvo i Ministarstvo zdravlja) i spoljnim institucijama (stručne institucije Ministarstva i Ministarstva zdravlja) za nominaciju kandidata za učešće u BTSF obukama.

U obaveštenju se naglašava i broj kandidata koji treba nominovati, pri čemu se navodi i sledeće:

 • da li se radi o slučaju da je za sesiju obuke/kursa ODREĐEN broj mesta za Republiku Srbiju, kada se nominuje broj kandidata određen za Republiku Srbiju i rezervni kandidati (primera radi, ako je određen broj mesta za RS 2 nominuju se dva prva kandidata i 2 rezervna kandidata)

ili

 • da li se radi o slučaju da Republici Srbiji za sesiju obuke/kursa NIJE ODREĐEN broj mesta, već postoje slobodna mesta koja nisu popunjena od strane zemalja kojima je ta sesija bila određena i da Republika Srbija može poslati svoje učesnike.

(to je navedeno u Spisku BTSF obuka, za svaku BTSF obuku pojedinačno, u koloni „Broj kandidata određen za Republiku Srbiju”, kao REZERVA).

KORAK 2: Nadležni organi, odnosno institucije van nadležnih organa, predlažu potencijalne kandidate za određenu BTF obuku.

KORAK 3: Predloženi potencijalni kandidati popunjavaju registracionu prijavu.

KORAK 4: Registracione prijave se dostavljaju nacionalnoj kontakt tački preko kontakt osoba za stručnu i tehničku pomoć.

KORAK 5: Kontakt osobe za stručnu i tehničku pomoć, preko Nacionalne kontakt tačke, prosleđuju prijave potencijalnih kandidata agenciji koja implementira konkretnu BTSF obuku.

KORAK 6: Nakon ocene da li kandidati ispunjavaju uslove (nivo znanja engleskog jezika i relevantnost radnog mesta za obuku), agencija koja implementira konkretnu BTSF obuku dostavljaju kandidatima i nacionalnoj kontakt tački potvrdu o učešću u obukamau.

PRIJAVA on-line

Za određene BTSF obuke prijave potencijalnih kandidata se obavlja on-line.

Međutim, i u tom slučaju potencijalni kandidati dostavljaju sve potrebne podatke kontakt osobama za stručnu i tehničku pomoć, koje sprovode prijavu potencijalnih kandidata on-line.

 

Uputstvo za popunjavanje registracione prijave možete naći ovde.

 

 1. KO SNOSI TROŠKOVE BTSF OBUKE ?

 

Za izabrane kandidate CHAFEA pokriva:

 • troškove prevoza, uključujući i transfer od aerodroma/železničke/autobuske stanice do mesta održavanja obuke,
 • troškove smeštaja,
 • troškove ishrane.

Agencije koje implementiraju BTSF obuke pružaju i tehničku i logističku podršku i izabranim kanditima dostavljaju sve tehničke informacije vezane za organizaciju putovanja i održavanje obuke (prevoz, mesto održavanja obuke, broj telefona lica za kontakt, agenda, dokumenta za obuku, lična dokumenta koja je neophodno posedovati).

 

 1. OBAVEZE UČESNIKA BTSF OBUKA ?

 

7.1. PRIBAVLJANJE VIZE: U slučaju da se obuka održava van zemalja koje Šengenske zone, izabrani kandidati moraju obezbediti vizu.

7.2. SPREČENOST: U slučaju sprečenosti da pohađaju BTSF obuka izabrani kandidat preko nacionalne kontakt tačke i kontakt osoba za stručnu i tehničku pomoć, obaveštava agenciju koja implementira BTSF obuke o sprečenosti učešća u obuci.

7.3. KORESPODENCIJA: Sva korespodencija između izabranih kandidata i agencije koja implementita određenu BTSF obuku obavlja se preko kontakt osoba za stručnu i tehničku pomoć, TAKO ŠTO SE u elektronskoj komunikaciji uvek navode i elektronske adrese kontakt osoba za stručnu i tehničku pomoć.

7.4. PRISUTVO: Prisutvo izabranih kandidata na obukama je obavezno. Agencije koje implementiraju BTSF obuke evidentiraju prisustvo izabranih kandidata na obukama i o tome izveštavaju CHAFEA i nacionalnu kontakt tačku.

7.5. DOSTAVLJANJE PODATAKA: Nakon održane BTSF obuke učesnici dostavljaju kontakt osobama za stručnu i tehničku pomoć link sa dokumentima sa održane BTSF obuke ili elektronski prosleđuju dokumenta sa obuka, ukoliko dokumenta nisu raspoloživa na linku agencije koja implementira BTSF obuku.

 

 1. KONTAKTI:

 

NACIONALNA KONTAKT TAČKA

Milanka Davidović, načelnik Odeljenja za evropske integracije, multilateralnu i bilateralnu saradnju u oblasti poljoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Elektronska adresa: m.davidovic@minpolj.gov.rs

 

KONTAKT OSOBA ZA STRUČNU I TEHNIČKU POMOĆ

Snežana Savčić-Petrić, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju u fitosanitarnoj oblasti – Uprava za zaštitu bilja

Elektronska adresa: snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs

Telefon: 011 26-00-081

 

ZAMENA KONTAKT OSOBE ZA STRUČNU I TEHNIČKU POMOĆ

Jelena Šćepanović, rukovodilac Grupe za evropske integracije i međunarodnu multilateralnu saradnju u oblasti bezbednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih pitanja i ribarstva

Elektronska adresa: jelena.scepanovic@minpolj.gov.rs

Telefon: 011 36-10-604

 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast