BTSF Обуке

Better Training for Safer Food

„БОЉА ОБУКА ЗА БЕЗБЕДНИЈУ ХРАНУ” – БТСФ

 1. ШТА СУ БТСФ ОБУКЕ ?

„Боља обука за безбеднију храну” – БТСФ (Better Training for Safer Food – BTSF) је иницијатива (пројекат) Европске комисије (ЕК), која има за циљ организовање обука у Европској унији у следећим областима:

 • закон о храни и храни за животиње,
 • здравље и добробит животиња,
 • здравље биља.

Организација и развој стратегије обука ЕУ преко БТСФ иницијативе (пројекта) има за циљ:

 • обезбеђивање и одржавање високог нивоа заштите потрошача и здравља и добробити животиња и здравља биља;
 • промовисање усклађеног приступа рада ЕУ и националних система контроле;
 • стварање истих услова за све привредне субјекте који се баве храном;
 • унапређење трговине безбедном храном;
 • обезбеђивање трговине по правичним условима са трећим земљама и са одређеним земљама у развоју.

Агенција за потрошаче, здравље, пољопривреду и храну (Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency – CHAFEA), као извршни орган ЕК, имплементира ову иницијативу (пројекат) и управља свим фазама пројекта (покретање позива за тендер, оцене понуда, додела уговора за спровођење обука различитим агенцијама у ЕУи надзора над спровођењем обука).

Правни инструмент за БТСФ обуке је члан 51. Уредбе бр. 882/2004 о службеним контролама које се спроводе како би се обезбедила провера усклађености са правилима закона о храни и храни за животиње, здравља и добробити животиња, као и здравља биља.

 

 1. КОМЕ СУ НАМЕЊЕНЕ БТСФ ОБУКЕ ?

 

Обуке су намењене свим запосленим у надлежним органима држава чланица који су укључени у активности службене контроле, како би били у потпуности у току са свим аспектима права ЕУ у наведеним областима, као и да се контроле спроводе униформније, циљано и на адекватан начин у свим државама чланицама.

Европској комисији је важно да и треће земље буду упознате са захтевима за увоз у ЕУ. Због тога су БТСФ обуке отворене и за учеснике из трећих земаља, укљућујући и земље кандидате за чланство (којима припада и Србија), земаље у процесу придруживања и земље у развоју.

Међутим, нису све БТСФ обуке доступне свим трећим земљама. Поједине БТСФ обуке намењени су само земљама у развоју.

Такође, oдређене БТСФ обуке намењене су само за запослене у надлежним органима.

 

 1. КАКО СЕ СПРОВОДЕ БТСФ ОБУКЕ ?

 

БТСФ обуке се спроводе у сесијама и релизују се на различитим локацијама у ЕУ.

Сесије одређених БТСФ обука могу бити подељене у различите типове курсева или курсеве различитих нивоа.

У случају да се БТСФ обуке организују као курсеви различитих нивоа., услов да се похађа напредни ниво обуке је да се прво учествује у обукама стандардног нивоа.

Радни језик БТСФ обука јесте енглески. Мањи број обука се, поред енглеског језика, спроводи и на другим језицима (француски, немачки, руски). Радни језик обуке се наглашава у позиву за обуку и програму обуке.

 

 1. НАЦИОНАЛНА КОНТАКТ ТАЧКА ЗА БТСФ ОБУКЕ ?

 

У свим државама, које су укључене у систем БТСФ обука, одређене су БТСФ националне контакт тачке, које раде координацију поступка селекције и пријаве кандидата за обуке.

За Републику Србију национална контакт тачка за БТСФ обуке је Миланка Давидовић, начелник Одељења за ЕУ интеграције и међународну сарадњу.

О свакој расположивој БТСФ обуци национална контакт тачка добија обавештења од CHAFEA, односно агенција које имплементирају БТСФ обуке одобрене од стране CHAFEA. Поред  програма обука обавештења садрже и остале податке од значаја за организовање БТСФ обука, као што су места обуке, услови за избор учесника, крајњи рок за пријаву, радни језик, као и БРОЈ УЧЕСНИКА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЉЕН СВАКОЈ ЗЕМЉИ УЧЕСНИЦИ.

Стручну и техничку помоћ у реализацији БТСФ обука пружају запослени у Групи за међународну сарадњу у фитосанитарној области у Управи за заштиту биља и у Одељењу за ЕУ интеграције и међународну сарадњу Сектора за међународну сарадњу Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

 

 1. КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ ЗА БТСФ ОБУКЕ ?

 

5.1. Право учешћа

ПРАВО УЧЕШЋА НА БТСФ ОБУКАМА имају како ЗАПОСЛЕНИ У НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА тако и ЗАПОСЛЕНИ У ИНСТИТУЦИЈАМА ВАН НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА Републике Србије.

Обе категрорије учсеника пријаву за БТСФ обуку могу поднети једино преко националне контактне тачке.

Међутим, одређене БТСФ обуке намењене су само за запослене у надлежним органима, односно само за запослене у институцијама ван надлежних органа, као што су лабораторије. Подаци о којим обукама је реч се налазе у наставку.

 

5.2. Подаци о обукама

Подаци о обукама се ажурирају у складу са обавештењима која добија национална контакт тачка.

Списак БТСФ обука можете наћи овде.

За сваку БТСФ обуци расположиви су следећи подаци, који су дати у табелама за сваку БТСФ обуку појединачно:

 • оригинални назив БТСФ обуке на енглеском језику и превод,
 • тип и назив курса на енглеском језику и превод, ако је обука подељена по курсевима различитих нивоа,
 • година у којој се сесија обуке/курса одржава,
 • ознака сесије,
 • тема сесије на енглеском језику и превод, ако је одређена,
 • фокус сесије на енглеском језику, ако је одређен, и превод
 • датум одржавања сесије,
 • место где се одржава сесија,
 • крајњи рок пријаве за сесију,
 • број кандидата за сесију који одређен за Републику Србију.

 

5.3. Процедура пријаве за обуке

ЦЕЛОКУПНА ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЕ СЕ ОБАВЉА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ.

КОРАК 1: Поред претходно наведених расположивих података о БТСФ обукама, контакт особе за стручну и техничку помоћ шаљу обавештења и потребна документа (регистрационе пријаве и друга расположива документа) надлежним органима (Министарство и Министарство здравља) и спољним институцијама (стручне институције Министарства и Министарства здравља) за номинацију кандидата за учешће у БТСФ обукама.

У обавештењу се наглашава и број кандидата који треба номиновати, при чему се наводи и следеће:

 • да ли се ради о случају да је за сесију обуке/курса ОДРЕЂЕН број места за Републику Србију, када се номинује број кандидата одређен за Републику Србију и резервни кандидати (примера ради, ако је одређен број места за РС 2 номинују се два прва кандидата и 2 резервна кандидата)

или

 • да ли се ради о случају да Републици Србији за сесију обуке/курса НИЈЕ ОДРЕЂЕН број места, већ постоје слободна места која нису попуњена од стране земаља којима је та сесија била одређена и да Република Србија може послати своје учеснике.

(то је наведено у Списку БТСФ обука, за сваку БТСФ обуку појединачно, у колони „Број кандидата одређен за Републику Србију”, као РЕЗЕРВА).

КОРАК 2: Надлежни органи, односно институције ван надлежних органа, предлажу потенцијалне кандидате за одређену БТФ обуку.

КОРАК 3: Предложени потенцијални кандидати попуњавају регистрациону пријаву.

КОРАК 4: Регистрационе пријаве се достављају националној контакт тачки преко контакт особа за стручну и техничку помоћ.

КОРАК 5: Контакт особе за стручну и техничку помоћ, преко Националне контакт тачке, прослеђују пријаве потенцијалних кандидата агенцији која имплементира конкретну БТСФ обуку.

КОРАК 6: Након оцене да ли кандидати испуњавају услове (ниво знања енглеског језика и релевантност радног места за обуку), агенција која имплементира конкретну БТСФ обуку достављају кандидатима и националној контакт тачки потврду о учешћу у обукамау.

ПРИЈАВА on-line

За одређене БТСФ обуке пријаве потенцијалних кандидата се обавља on-line.

Међутим, и у том случају потенцијални кандидати достављају све потребне податке контакт особама за стручну и техничку помоћ, које спроводе пријаву потенцијалних кандидата on-line.

 

Упутство за попуњавање регистрационе пријаве можете наћи овде.

 

 1. КО СНОСИ ТРОШКОВЕ БТСФ ОБУКЕ ?

 

За изабране кандидате CHAFEA покрива:

 • трошкове превоза, укључујући и трансфер од аеродрома/железничке/аутобуске станице до места одржавања обуке,
 • трошкове смештаја,
 • трошкове исхране.

Агенције које имплементирају БТСФ обуке пружају и техничку и логистичку подршку и изабраним кандитима достављају све техничке информације везане за организацију путовања и одржавање обуке (превоз, место одржавања обуке, број телефона лица за контакт, агенда, документа за обуку, лична документа која је неопходно поседовати).

 

 1. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА БТСФ ОБУКА ?

 

7.1. ПРИБАВЉАЊЕ ВИЗЕ: У случају да се обука одржава ван земаља које Шенгенске зоне, изабрани кандидати морају обезбедити визу.

7.2. СПРЕЧЕНОСТ: У случају спречености да похађају БТСФ обука изабрани кандидат преко националне контакт тачке и контакт особа за стручну и техничку помоћ, обавештава агенцију која имплементира БТСФ обуке о спречености учешћа у обуци.

7.3. КОРЕСПОДЕНЦИЈА: Сва коресподенција између изабраних кандидата и агенције која имплементита одређену БТСФ обуку обавља се преко контакт особа за стручну и техничку помоћ, ТАКО ШТО СЕ у електронској комуникацији увек наводе и електронске адресе контакт особа за стручну и техничку помоћ.

7.4. ПРИСУТВО: Присутво изабраних кандидата на обукама је обавезно. Агенције које имплементирају БТСФ обуке евидентирају присуство изабраних кандидата на обукама и о томе извештавају CHAFEA и националну контакт тачку.

7.5. ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА: Након одржане БТСФ обуке учесници достављају контакт особама за стручну и техничку помоћ линк са документима са одржане БТСФ обуке или електронски прослеђују документа са обука, уколико документа нису расположива на линку агенције која имплементира БТСФ обуку.

 

 1. КОНТАКТИ:

 

НАЦИОНАЛНА КОНТАКТ ТАЧКА

Миланка Давидовић, начелник Одељења за европске интеграције, мултилатералну и билатералну сарадњу у области пољопривреде – Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Електронска адреса: m.davidovic@minpolj.gov.rs

 

КОНТАКТ ОСОБA ЗА СТРУЧНУ И ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ

Снежана Савчић-Петрић, руководилац Групе за међународну сарадњу у фитосанитарној области – Управа за заштиту биља

Електронска адреса: snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs

Телефон: 011 26-00-081

 

ЗАМЕНА КОНТАКТ ОСОБЕ ЗА СТРУЧНУ И ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ

Јелена Шћепановић, руководилац Групе за европске интеграције и међународну мултилатералну сарадњу у области безбедности хране, ветеринарских и фитосанитарних питања и рибарства

Електронска адреса: jelena.scepanovic@minpolj.gov.rs

Телефон: 011 36-10-604

 

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст