Međunarodne organizacije

Jedan od zadataka Sektora za međunarodnu saradnju jeste da prati i usmerava aktivnosti u međunarodnim organizacijama u oblasti poljoprivrede.

Srbija je član u više međunarodnih organizacija, tela i konvencija, od onih globalno-političkog karaktera kao što su Ujedinjene nacije, do stručno-tehničkih (Međunarodna organizacija za šećer, Međunarodna organizacija vino i vinovu lozu i dr.). Sektor se, pored međunarodnih organizacija, bavi praćenjem regionalnih iniciojativa i drugih multilateralnih aktivnosti u kojima R. Srbija učestvuje.


Osnovni ciljevi na multilateralnom planu su:

  • Aktivno učešće u radu međunarodnih organizacija u kojima je R. Srbija član,
  • Jačanje multilateralizma davanjem konkretnog doprinosa u rešavanju problema
  • Zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta R. Srbije putem pridobijanja što šire podrške stavovima R. Srbije na multilateralnim skupovima;
  • Promocija R. Srbije sa ciljem privlačenja stranih ulaganja, razvoja poljoprivrede i poboljšanja ugleda zemlje u svetu;
  • Izbor R. Srbije i njenih predstavnika u glavna tela međunarodnih organizacija.

 

 FAO Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je nadležno telo državne uprave zaduženo za koordinaciju saradnje sa FAO najvećom agencijom u sastavu Ujedinjenih nacija s 194 države članice sa sedištem u Rimu. www.fao.org
 ISO ISO je međunarodna organizacija osnovana 1968. godine sa sedištem u Londonu. ISO je jedinstveno međuvladino telo posvećeno poboljšanju uslova na svetskom tržištu šećera kroz rasprave, analize, specijalne studije i transparentne statistike.
 OIV OIV je međunarodna organizacija osnovana 1924. godine u Parizu koja radi na zaštiti porekla vina, čistoći i autentičnosti vina, na unapređenje zakonodavstva, ujednačavanju analitičkih metoda, zaštiti potrošača, prikuplja i proučava podatke o korisnom delovanju vina na ljudski organizam, bavi se analizom proizvodnih troškova po pitanju vinove loze i njenih proizvoda i ispituje mogućnosti njihovog smanjivanja.
 OECD Ciljevi OECD-a su podrška održivom razvoju, povećanju zaposlenosti, podizanju životnog standarda, održanju finansijske stabilnosti kao i opštem rastu svetske trgovine.
 EAAP EAAP je najviše naučno i stručno telo u oblasti stočarstva evropskih zemalja.
ECP ECP/GR je program koji je uspostavljen 1980. godine u okviru saradnje FAO i UNDP.
 EFSA Evropski organ za bezbednost hrane (EFSA) je ključna institucija Evropske unije za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje. U bliskoj saradnji sa nacionalnim organima i otvorenim konsultacijama sa zainteresovanim stranama, EFSA pruža nezavisne preporuke i mišljenja, kao i jasnu razmenu informacija o postojećim rizicima i rizicima koji se pojavljuju u hrani i hrani za životinje.EFSA  je osnovana u januaru 2002. godine, nakon brojnih kriznih situacija u oblasti hrane krajem 1990-tih godina. EFSA je osnovana kao deo sveobuhvatnog programa za poboljšanje bezbedosti hrane u EU, kako bi se osigurao visok nivo zaštite potrošača, kao i vraćanje i održavanje poverenja u snabdevanje hrane u EU.U evropskom sistemu bezbednosti hrane, procena rizika se vrši nezavisno od upravljanja rizikom. Kao procenitelj rizika, EFSA priprema naučna mišljenja i preporuke radi pružanja solidne osnove za evropske politike i zakonodavstvo i radi podrške Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu i zemljama članicama EU u donošenju efektivnih odluka o upravljanju rizikom u adekvatnim vremenskim rokovima.EFSA pokriva  bezbednost hrane i hrane za životinje, ishranu, zdravlje i dobrobit životinja, zaštitu bilja i zdravlje bilja. U svim ovim oblastima, najkritičnija obaveza EFSA jeste pružanje objektivnih i nezavisnih naučno zasnovanih mišljenja i jasne komunikacije zasnovane na najažurnijim naučnim podacima i znanju.Cilj EFSA jeste da postane globalno prepoznata kao referentno evropsko telo za procenu rizika u oblasti bezbednost hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobit životinja, ishrane, zaštite bilja i zdravlja bilja.

 

 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast