Odsek za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organsku proizvodnju

Odsek za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organsku proizvodnju obavlja poslove koji se odnose na:

 • definisanje poljoprivredne politike i predlaganje mera u oblastima organske proizvodnje i promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, prerade voća i povrća, piva, kvaliteta i označavanja hrane, šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda izuzev vina i jakih alkoholnih pića
 • učešće i pripremi informacija i dokumenata za pregovore o članstvu Republike Srbije u EU
 • učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti organske proizvodnje, šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, izuzev vina i jakih alkoholnih pića, propisa o kvalitetu određenih kategorija hrane koje su regulisane na EU nivou, propisa o opštem deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i propisa za promociju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima, kao i propisa o kvalitetu pojedinačnih kategorija hrane (ne harmonizovano područje)
 • praćenje i analizu proizvodnje i prometa proizvoda prehrambene industrije u sektorima prerade voća i povrća, proizvodnje piva i bezalkoholnih pića, šećera, kafe i čokoladnih proizvoda, organskih proizvoda, kao i drugih proizvoda prehrambene industrije osim mleka, mesa i meda
 • učešće u pripremi mera i programa razvoja pojedinih grana prehrambene industrije i organske proizvodnje, kao i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške unapređenju konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, organskoj proizvodnji, kao i promociji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • vrši nadzor i sprovodi postupak ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, kontrole ispunjenosti uslova za korišćenje oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, kontrolnih organizacija u organskoj proizvodnji i odobravanja zahteva za izdavanje kontrolnih markica ovlašćenim korisnicima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom geografskog porekla
 • izrada informacija o stanju u oblastima proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla, organskih proizvoda, izuzev vina i jakih alkoholnih pića
 • učešće u pripremi, koordinaciji i implementaciji projekata iz fondova EU i drugih izvora finasiranja iz oblasti politike kvaliteta, organske proizvodnje i promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • obavlja poslove nacionalne kontakt tačke za Codex Alimentarius u Republici Srbiji
 • prati i koordinira aktivnosti svih Codex odbora na EU nivou u Republici Srbiji kao i učestvovanje u radu Stručnog saveta za organsku proizvodnju
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odseku za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organsku proizvodnju, obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i
 2. Grupa za organsku proizvodnju.

 


 

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast