Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта

На предлог Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је 4. новембра 2015. године одлуку о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта (закључак 05 Број: 011-11801/2015).

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта спроводиће се у периоду од 9. новембра до 30. новембра 2015. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, научна и стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Позивају се учесници у јавној расправи да своје примедбе, предлоге и сугестије, у време трајања јавне расправе, доставе Министарству пољопривреде и заштите животне средине, путем електронске поште на e-mail адресу: zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs,  тако што ће попунити прилог Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта, који је дат у наставку овог обавештења или писаним путем на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за заштиту биља, Омладинских бригада 1, Београд.

Закључак о спровођењу јавне расправе погледати – овде

Програм јавне расправе погледати – овде

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта погледати – овде

Образложење Нацрта закона погледати – овде

Преглед одредаба Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта које се мењају, односно допуњују погледати – овде

Примедбе и предлози у вези са Нацртом закона о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта погледати – овде

Извeштaj o спрoвeдeнoj jaвнoj рaспрaви o Нaцрту зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o срeдствимa зa исхрaну биљa и oплeмeњивaчимa зeмљиштa погледати – овде

Категорије

Величина текста
Контраст