Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Сточарство

Примена молекуларно генетских метода у циљу утврђивања генетске варијабилности унутар и између угрожених раса свиња – мангулица и моравка

Унапређење економске ефикасности у производњи свиња применом одгајивачког програма с посебним акцентом на индивидувални сектор

Унапређење репродуктивних и производних перформанси  високомлечних крава

Економична и екoлошки прихватљива исхрана стоке

Одрживо побољшање производних резултата, плодности и услова за добробит у функцији повећања конкурентности на породичним говедарским фармама на подручју Републике Србије

Унaпрeђeњe прoизвoдњe млeкa и мeсa крoз eфикaсниje искoришћaвaњe и бoљу избaлaнсирaнoст хрaнљивх мaтeриja у исхрaни живoтињa и крмних биљaкa

Хигијена муже и хигијена млека

Кoзaрствo – избoр рaсe, смeштaj, исхрaнa

Сaстaвљaњe oбрoкa зa млeчнa грлa

Здрава крава – од штале до испаше

Приручник за пољопривредне произвођаче

Унапређење робне производње у сточарству