О ИПАРД програму

ИПАРД У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ИПАРД II – инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период од 2014. до 2020. године , намењен је земљама кандидатима са циљем припреме за имплементацију и управљање Заједничком пољопривредном политиком ЕУ.

ИПАРД II програм пружa инвестициону подршку ЕУ у износу од 175 милиона евра и Републике Србије у износу од 44 милиона евра, намењену јачању конкурентности сектора производње и прераде хране. Ова подршка ће допринети и постепеном прилагођавању стандардима ЕУ у областима хигијене, безбедности хране, ветерине и заштите животне средине, као и диверзификацији руралне економије. Помоћ је намењена директно корисницима, односно пољопривредним произвођачима – правним и физичким лицима. ИПАРД II програм одобрила је Европска унија, а усвојен је закључком Владе Републике Србије. Програм се реализује преко ИПАРД управљачког тела Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Одељење за рурални развој) и  ИПАРД агенције(Управа за аграрна плаћања). ИПАРД II програм Републике Србије за период 2014–2020. године.

 

У оквиру ИПАРД II програмског периода предвиђене су следеће мере:

 

  • Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава;
  • Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства;
  • Мера 4 – Мере у области пољопривреде, заштите животне средине, климе и органске производње;
  • Мера 5 – Припрема и имплементација Локалних развојних стратегија (ЛЕАДЕР приступ);
  • Мера 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања;
  • Мера 9 – Техничка помоћ

 

Тренутно се спроводе две акредитоване мере (Мера 1 и Мера 3) којима су подржане инвестиције у примарној производњи и преради у секторима меса, млека, јаја, воћа и поврћа, грожђа и осталих усева.

 

ИПАРД УПРАВЉАЧКО ТЕЛО – Одељење за рурални развој

 

Секторским споразумом о механизмима примене финансијске помоћи од стране ЕУ ка  Републици Србији у оквиру  инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), који је потписан између  Владе Републике Србије и Европске комисије ИПАРД Управљачко тело  је као део оперативне структуре одговорно за припрему и спровођење ИПАРД II програма.

   Управљачко тело врши израду  ИПАРД II програма и свих његових измена и допуна,  контролу и проверу мера које треба дефинисати у ИПАРД II програму, одабир мера у оквиру сваког позива за подношење захтева у оквиру програма, дефинисање услова прихватљивости и доделу финансијских средстава по мери, по позиву, ажурирање одговарајућег националног правног основа за спровођење ИПАРД II програма. Управљачко тело одговорно је за осигуравање да су релевантни органи обавештени о потреби уношења одговарајућих административних промена, када се такве промене затраже након Одлуке Комисије да се измени и допуни ИПАРД II програм. Као део оперативне структуре Управљачко тело обавља послове који се односе на успостављање система надзора, процене и извештавање о реализацији ИПАРД II програма.

Такође, Управљачко тело задужено је за информисање потенцијалних корисника о могућностима ИПАРД II програма и трансфер знања свим заинтересованим странама.

Одлуком о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) одељење за рурални развој одређено је за вршење функције ИПАРД управљачког тела.

У склопу ИПАРД Управљачког тела  образоване  се следеће уже унутрашње јединице:

  • Група за програмирање мера за унапређење конкурентности и локалног руралног развоја
  • Група за програмирање мера за унапређење квалитета живота у руралним подручјима,
  • Група за надзор, процену и извештавање,
  • Група за техничку помоћ и промоцију.

Категорије

Величина текста
Контраст