Информације од јавног значаја

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.

Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, а може да садржи и друге податке које олакшавају проналажење тражене информације.

ТРАЖИЛАЦ НЕ МОРА НАВЕСТИ РАЗЛОГЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА.

Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети у писменој форми на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Немањина
22-26
11000
Београд

или електронској форми, на следеће електронске адресе (зависно од делокруга надлежности):

Ужи део министарства
Мирко Секулић (у делу пољопривреде)
mirko.sekulic@minpolj.gov.rs

Владимир Радојичић (пољопривредна инспекција)
vladimir.radojicic@minpolj.gov.rs

Раде Пејовић (у делу заштите животне средине)
rade.pejovic@eko.minpolj.gov.rs

Републичка дирекција за воде
Ивана Мутавџић
ivana.mutavdzic@minpolj.gov.rs

Милица Павловић
milica.pavlovic@minpolj.gov.rs

Управа за аграрна плаћања
Мирјана Тадић
mirjana.tadic@minpolj.gov.rs

Управа за пољопривредно земљиште
Виолета Вукићевић
violeta.vukicevic@minpolj.gov.rs

Управа за ветерину
Златко Кузмановић
zlatko.kuzmanovic@minpolj.gov.rs

Сандра Барић
sandra.baric@minpolj.gov.rs

Дирекција за националне референтне лабораторије
Виолета Андрић
violeta.andric@minpolj.gov.rs

Управа за шуме
Душица Усановић
dusica.usanovic@minpolj.gov.rs

Управа за заштиту биља
Душан Дабовић
dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

Ивана Николић
ivana.nikolic@minpolj.gov.rs

Агенција за заштиту животне средине
Никола Пајчин
nikola.pajcin@sepa.gov.rs

Категорије

Величина текста
Контраст