LEADER приступ у Републици Србији

LEADER приступ на нивоу Европске уније је значајна мера руралног развоја која се бави специфичним проблемима на локалном нивоу, омогућавајући становништву организованом у партнерствима – Локалним акционим групама (ЛАГ), да имплементирају мање локалне пројекте који су од значаја за развој и  унапређење квалитета живота у руралним подручјима. Мали пројекти обухватају активности као што су: сеоски фестивали; учествовање на сајмовима и манифестацијама; набавка материјала и опреме (компјутери, намештај и опрема за заједничке просторије, туристичке информативне табле, натписи, израда публикација и промотивног материјала и сл.; мање реновирање јавних објеката; унапређење јавних простора и туристичких стаза; промовисање локалних производа;  израда нацрта планова за обнову историјских зграда и сл. У појединим земљама ЕУ, LEADER приступ се спроводи готово три деценије.

Основни принципи LEADER-а су:

1) Локални развој заснован на територији;

2) „Bottom up“ – приступ  „одоздо према горе“ у којем локално становништво учествује у доношењу одлука о локалним стратегијама руралног развоја и одређивању приоритета који ће се примењивати у њиховој локалној заједници. Овакав приступ није супротност приступу „одозго према доле“ које спроводе државне и/или регионалне власти, већ га треба сагледавати у комбинацији и интеракцији са њим, како би се постигли што бољи резултати;

3) Јавно – приватно партнерство укључује актере из свих сектора (јавни, цивилни, приватни) уз учешће  јавног сектора од највише 49%;

4) Иновација;

5) Интегрисани (мултисекторски) приступ;

6) Умрежавање и

7) Сарадња.

Најважнији приоритети LEADER мере су:

-Развој ланаца снабдевања и производа са додатом вредношћу, укључујући производе веће вредности, старе занате и друге активности у вези са диверзификацијом руралне економије;

-Унапређење производа руралног туризма који се заснивају на коришћењу локалних, природних и кутлурних потенцијала;

-Јачање културног и социјалног живота заједнице и подржавање заједничких локалних организација, асоцијација и невладиних организација (укључујући удружења жена);

-Побољшање јавних простора у селима;

-Побољшање еколошких стандарда у одређеној области и промоција коришћења обновљиве енергије од стране заједнице;

-Умрежавање Локалних акционих група, размена најбољих пракси, информисање заинтересованих у вези са ИПАРД Програмом и учење нових приступа руралном развоју.

Активности на реализацији LEADER приступа у Србији почињу 2007. године кроз реализацију различитих пројеката од стране цивилног секора. У периоду од 2011. до 2013. године, Србија је добила финансијску помоћ ЕУ за реализацију пројекта “Изградња капацитета за успостављање и имплементацију LEADER-а у Србији“ (ЛИС пројекат). Кроз овај пројекат подржано је оснивање 24  потенцијалне Локалне акционе групе (ЛАГ) и израда 24 локалне стратегије руралног развоја (ЛСРР).

У периоду од 2014. до 2017. године, АП Војводина обезбеђивала  је подршку за израду ЛСРР и спровођење малих пројеката на својој територији.  

У циљу припреме за имплементацију LEADER мере ИПАРД II Програма, а у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, МПШВ је кроз правилник дефинисало посебну меру – подстицаје за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ („Службени Гласник РС“, број 3/19), који ће бити подржани кроз национални буџет у 2019. и 2020. години.  

Правилник обухвата подстицаје за:

1) припрему ЛСРР, која обухвата  активности формирања (оснивања) Партнерства за територијални рурални развој (тзв. Локалних акционих група) и израду локалне стратегије руралног развоја (ЛСРР) партнерстава;  

2) спровођење ЛСРР, која обухвата активности спровођења приоритетних пројеката дефинисаних  уЛСРР партнерстава (мали пројекти).

LEADER приступ у оквиру ИПАРД II Програма биће подржан кроз две мере:

  • Мера 9 Техничка помоћ (у процесу акредитације) – предвиђа подршку за изградњу капацитета, односно за припрему и оснивања потенцијалних ЛАГ, као основа за спровођење LEADER мере, и
  • Мера 5 ,,Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ” – за одабране локалне акционе групе – (почетак процеса акредитације током 2020.).

Категорије

Величина текста
Контраст