Сектор за пољопривредну политику

poljpolitika

              Сектор за пољопривредну политику обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, потрошње, прераде, цена и трговине примарним пољопривредним производима, органским производима, производима рибарства и производима прераде од поменутих производа; припрему стручних основа за израду прописа из области пољопривредне политике и политике рибарства као и њиховог усклађивања са правном тековином ЕУ, правилима, принципима и споразумима СТО и стандардима међународних организација и међународних споразума; израду биланса основних пољопривредних производа; учешће у изради стратешких докумената и међународних споразума у области биљне и животињске производње, органске производње, прераде и квалитета пољопривредних производа, као и у области пољопривредне статистике; израду анализа стања и давање пројекција развоја прехрамбене индустрије; израду предлога расподеле буџетских средстава за подстицаје у пољопривреди, прехрамбеној индустрији и руралном развоју; предлагање мера пољопривредне политике и политике рибарства као и праћење и анализу остварених ефеката мера; праћење и анализу царинске политике у области пољопривредно-прехрамбених производа и предлагање мера за унапређење спољнотрговинске размене пољопривредно-прехрамбеним производима Републике Србије; учешће у припреми информација и докумената за сарадњу на билатералном и мултилатералном нивоу, преговоре и сарадњу са ЕУ, СТО и међународним организацијама као и учешће у припреми, координацији и имплементацији пројеката из фондова ЕУ и других извора финасирања из области у надлежности Сектора; анализе ефеката утицаја промене климе на сектор пољопривреде и утицаја пољопривредне производње на промене климе; органску производњу у пољопривреди; предлагање мера прилагођавања и ублажавања климатских промена од значаја за пољопривредне политике као и праћење и анализу остварених ефеката мера; обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за пољопривредну политику образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за производњу и тржиште ратарских производа
  2. Група за производњу и тржиште воћа, поврћа и јаких алкохолних пића
  3. Одсек за аналитику и статистику
  4. Одсек за означавање хране, шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и органску производњу
  5. Група за сточарство и прераду сточарских производа
  6. Група за виноградарство и винарство
  7. Група за праћење утицаја промене климе на сектор пољопривреде

1. Група за производњу и тржиште ратарских производа обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена житарица, крмног, индустријског биља и прерађевина, у циљу предлагања мера пољопривредне политике и мера за уређење тржишта, система јавних складишта и стратешког развоја у појединачним областима ратарске производње и прераде као и израду биланса најважнијих производа; израду Годишњег извештаја о стању на тржишту житарица, уљарица, шећерне репе и шећера и дувана, као делова Годишњег извештаја о стању у пољопривреди у Републици Србији – Зелена књига; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области директних плаћања и уређења тржишта ратарских производа и њиховог усклађивања са правном тековином ЕУ, стандардима релевантних међународних организација и међународним споразумима; учешће у припреми стратешких докумената и међународних споразума везаних за ратарску производњу и прераду као и процес преговора о чланству у ЕУ; учешће у припреми предлога расподеле буџетских средстава у делу подршке ратарској производњи и прехрамбеној индустрији; учешће у припреми информација и докумената за срадњу на билатералном и мултилатералном нивоу, преговоре и сарадњу са ЕУ, СТО и међународним организацијама као и учешће у припреми, координацији и имплементацији пројеката из фондова ЕУ и других извора финасирања из области ратарске производње; обавља и друге послове из ове области.

2.Група за производњу и тржиште воћа, поврћа и јаких алкохолних пића обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена поврћа, воћа, лековитог, ароматичног, зачинског и украсног биља и цвећа, јаких алкохолних пића и етанола као и вођење Регистра трговаца воћа и поврћа, Регистра јаких алкохолних пића и Регистра географских ознака за јака алкохолна пића у циљу предлагања мера пољопривредне политике и уређења тржишта и стратешког развоја ових области као и израду биланса наведених производа; учешће у изради Годишњег извештаја о стању на тржишту поврћа и воћа, као делова Годишњег извештаја о стању у пољопривреди у Републици Србији – Зелена књига; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области повртарства, воћарства, јаких алкохолних пића и етанола и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима; учешће у припреми међународних споразума из ових области; учешће у припреми техничких прописа из ове области; учешће у припреми програма коришћења буџетских средстава у делу подршке повртарској, воћарској производњи и производњи јаких алкохолних пића, као и промоцији јаких алкохолних пића; организовање спровођења процедура признавања ознака за јака алкохолна пића са географском ознаком, процедура производње и контроле производње јаких алкохолна пића са географском ознаком, као и процедура испуњавања услова за коришћење ознака за јака алкохолна пића са географском ознаком; учешће у припреми и имплементацији пројеката који се односе на повртарство, воћарство, лековито, ароматично, зачинско и украсно биље и цвеће, као и јака алкохолна пића; обавља и друге послове из ове области.

Информација о цвећу и украсном биљу за 2020. годину погледати – овде

3.Одсек за аналитику и статистику обавља послове који се односе на: анализу ефеката мера пољопривредне политике на ефикасност и конкурентност пољопривредне производње; анализу буџетске подршке у циљу сагледавања утицаја нивоа подршке на обим, структуру производње пољопривредно – прехрамбених производа; припрему предлога расподеле буџетских средстава за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју; прикупљање, обраду и анализу статистичких података о производњи, ценама, спољнотрговинској размени и другим економским показатељима одређених пољопривредно-прехрамбених производа, за потребе израде Годишњег извештаја о стању у пољопривреди у Републици Србији – Зелена књига, као и других аналитичких докумената; предлагање мера и учешће у изради стратешких докумената за потребе дефинисања средњерочних и дугорочних праваца развоја пољопривреде; анализу царинских дажбина и олакшица њихове ефекте на кретања у спољнотрговинској размени у области пољопривреде; припрему предлога и документа потребних за процес приступања и чланство у СТО; учешће и припрему информација и докумената за за срадњу на билатералном и мултилатералном нивоу, преговоре о чланству Републике Србије у ЕУ и релевантним међународним организацијама у области пољопривреде; анализу усклађености мера пољопривредне политике са мерама Заједничке пољопривредне политике ЕУ у области директних плаћања и Заједничке организације тржишта; функционисање интегрисаних пољопривредних информационих система као што су Систем прикупљања рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима – FADN и Систем тржишних информација пољопривреде Србије – СТИПС; учешће у припреми, координацији и имплементацији пројеката из фондова ЕУ и других извора финасирања из области пољопривредне политике; обавља и друге послове из ове области.

4.Одсек за означавање хране, шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и органску производњу обавља послове који се односе на: праћење и aнaлизу производње и промета производа прехрамбене индустрије у секторима прераде воћа и поврћа, производње пива и безалкохолних пића, шећера, кафе и чоколадних производа, органских производа, као и других производа прехрамбене индустрије осим млека, меса и меда у циљу предлагања мера пољопривредне политике и уређења тржишта и стратешког развоја ових области; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области органске производње, шема квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, изузев вина и јаких алкохолних пића, прописа о квалитету oдрeђeних кaтeгoриja хрaнe кoje су рeгулисане нa EУ нивоу, прописа о општем декларисању, означавању и рекламирању хране и прописа за промоцију пољопривредних и прехрамбених производа и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима, као и прописа о квалитету пojeдиначних кaтeгoриja хрaнe (нe хaрмoнизовано пoдручje); учешће у припреми стратешких докумената у области органске производње, прераде и квалитета пољопривредних производа; предлагање мера пољопривредне политике у областима органске производње и промоције пољопривредних и прехрамбених производа, прераде воћа и поврћа, пива, квалитета и означавања хране, шемa квалитета пољопривредних и прехрамбених производа изузев вина и јаких алкохолних пића; учешће у припреми расподеле буџетских средстава у делу подршке унапређењу конкурентности и достизања стандарда квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, органској производњи, као и промоцији пољопривредних и прехрамбених производа; учешће и припреми информација и докумената за сарадњу на билатералном и мултилатералном нивоу, преговоре о чланству Републике Србије у ЕУ; и релевантним међународним организацијама у области органске производње, политике квалитета и означавања хране, шемa квалитета пољопривредних и прехрамбених производа изузев вина и јаких алкохолних пића; вршење надзора и спровођење поступака овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, контроле испуњености услова за коришћење ознака географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе, контролних организација у органској производњи и одобравање захтева за издавање контролних маркица овлашћеним корисницима пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла; израду информација о стању у областима производње пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла, органских производа, изузев вина и јаких алкохолних пића; учешће у припреми, координацији и имплементацији пројеката из фондова ЕУ и других извора финасирања из области политике квалитета, органске производње и промоције пољопривредних и прехрамбених производа; oбaвљa пoслoвe нaциoнaлнe кoнтaкт тaчкe зa Codex Alimentarius у Републици Србији; прaћење и кooрдинацију aктивнoсти свих Codex oдбoрa нa EУ нивоу у Републици Србији као и учешће у раду Стручног савета за органску производњу; обавља и друге послове из ове области.

У Одсеку за означавање хране, шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и органску производњу, образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за означавање хране, шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и
  2. Група за органску производњу.

5.Група за означавање хране, шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа обавља послове који се односе на: праћење и aнaлизу производње и промета производа прехрамбене индустрије у секторима прераде воћа и поврћа, производње пива и безалкохолних пића, шећера, кафе и чоколадних производа, као и других производа прехрамбене индустрије осим млека, меса и меда; дефинисање пољопривредне политике и предлагање мера у областима промоције пољопривредних и прехрамбених производа, прераде воћа и поврћа, пива, квалитета и означавања хране, шемa квалитета пољопривредних и прехрамбених производа изузев вина и јаких алкохолних пића; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области шема квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, изузев вина и јаких алкохолних пића, прописа о квалитету oдрeђeних кaтeгoриja хрaнe кoje су рeгулисане нa EУ нивоу, прописа о општем декларисању, означавању и рекламирању хране и прописа за промоцију пољопривредних и прехрамбених производа и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније, као и прописа о квалитету пojeдиначних кaтeгoриja хрaнe (нe хaрмoнизовано пoдручje); учешће у припреми мера и програма рaзвoja пojeдиних грaнa прeхрaмбeнe индустриje, као и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке унапређењу конкурентности и достизања стандарда квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, као и промоцији пољопривредних и прехрамбених производа; учешће у припреми информација и докумената за срадњу на билатералном и мултилатералном нивоу, преговоре и сарадњу са ЕУ, СТО и међународним организацијама; спроводи поступак овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, контроле испуњености услова за коришћење ознака географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе и одобравања захтева за издавање контролних маркица овлашћеним корисницима пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла; израда информација о стању у областима производње пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла изузев вина и јаких алкохолних пића; учешће у припреми пројеката из фондова ЕУ и других извора финасирања из области политике квалитета и промоције пољопривредних и прехрамбених производа; обавља и друге послове из ове области.

6,Група за органску производњу обавља послове који се односе на: праћење и aнaлизу производње и промета органских производа у циљу дефинисања пољопривредне политике и предлагање мера у области органске производње; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области органске производње и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима; учешће у изради стратешких докумената из области органске производње; учешће у припреми расподеле буџетских средстава за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју у области органске производње и у делу подршке унапређењу конкурентности и достизања стандарда у органској производњи, као и промоцији пољопривредних и прехрамбених производа; учешће у припреми информација и докумената за срадњу на билатералном и мултилатералном нивоу, преговоре и сарадњу са ЕУ и међународним организацијама као и општих информација о стању у органске производње; врши надзор и спроводи поступак овлашћивања контролних организацијх у органској производњи; координира радом Стручног савета за органску производњу;  учешће у припреми, пројеката из фондова ЕУ и других извора финасирања из области органске производње и промоције пољопривредних и прехрамбених производа; обавља и друге послове из ове области.

7.Група за сточарство и прераду сточарских производа обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена примарних пољопривредних производа анималног порекла, као и прерађевина анималног порекла, вођење евиденције бројног стања сточног фонда, програма унапређења сточарства, увоза приплодног материјала; израду биланса производње и потрошње најважнијих производа сточарске производње и анализу ефеката мера у области сточарске производње; вођење регистра одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима као и регистра извођача вештачког осемењавања; анализу стања и давање пројекције развоја сточарства у циљу предлагања мера пољопривредне политике; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области директних плаћања и уређења тржишта у области сточарства, рибарства, пчеларства и прехрамбене индустрије, примарне сточарске производње и прераде, и њиховог усклађивања са правним тековинама Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима; учешће у припреми стратешких докумената у овим областима; спровођење политике унапређења квалитета производа сточарства; припрему предлога за дугорочну, средњорочну и годишњу развојну политику у области сточарске производње и прерађивачке индустрије; учешће у изради предлога расподеле буџетских средстава у области сточарства, учешће у припреми информација и докумената за срадњу на билатералном и мултилатералном нивоу, преговоре и сарадњу са ЕУ и међународним организацијама као и општих информација о стању из области пољопривреде и рибарства; учешће у изради делова Годишњег извештаја о стању у пољопривреди у Републици Србији – Зелена књига; учешће у припреми, координацији и имплементацији пројеката из фондова ЕУ и других извора финасирања из области сточарства и рибарства; обавља и друге послове из ове области.

8.Група за виноградарство и винарство обавља послове који се односе на: праћење и анализу производње, прераде, потрошње, промета и цена грожђа и вина односно производа од грожђа и вина и ароматизованих производа од вина, у циљу предлагања мера пољопривредне политике и уређења тржишта, политике квалитета и стратешког развоја области вина и ароматизованих производа од вина; анализу стања развоја виноградарства и винарства; учешће у припреми стратешких докумената везаних за процес преговора о чланству у ЕУ; припрему стручних основа за израду прописа из области уређења тржишта и политике квалитета вина и ароматизованих производа од вина и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима, као и припрему техничких прописа из ове области; учешће у припреми стратешких мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке виноградарској и винарској производњи; учешће у изради делова Годишњег извештаја о стању у пољопривреди у Републици Србији – Зелена књига; установљавање ознака географског порекла (PDO/PGI) за вина и ароматизоване производе од вина и производњу и контролу производње вина и ароматизованих производа од вина са ознаком географског порекла, испуњеност услова за коришћење ознака за вина са географским пореклом и издавања евиденционих маркица за вина са географским пореклом; овлашћивање Контролних организација, лабораторија за испитивање параметара квалитета грожђа, вина и других производа и Стручне организације за Виноградарски регистар, као и вођење Листе сензорних оцењивача вина; успостављање и вођење Виноградарског регистра и Винарског регистра; спровођење анализе података за декларисање вина; вођење евиденција у виноградарству и винарству; учешће у припреми међународних споразума и пројеката везаних за виноградарство и винарство; обавља и друге послове из ове области.

9.Група за праћење утицаја промене клима на сектор пољопривреде обавља послове који се односе на: анализе ефеката утицаја промене климе на сектор пољопривреде; анализу ефеката утицаја пољопривредне производње на промене климе; анализе укључености аспеката промене климе у пољопривредним политикама и мерама; припрему предлога за укључивање аспеката промене климе у пољопривредне програме, политике и мере; предлагање мера прилагођавања и ублажавања климатских промена од значаја за пољопривредне политике као и праћење и анализу остварених ефеката мера; предлагање мера и учешће у изради стратешких докумената за потребе дефинисања средњорочних и дугорочних праваца развоја пољопривреде; учешће и припрему информација и докумената од значаја за преговоре о чланству Републике Србије и ЕУ у области пољопривреде; учешће у анализи усклађености мера пољопривредне политике са мерама Заједничке пољопривредне политике ЕУ са аспекта климатских промена; учешће у припреми, координацији и имплементацији пројеката из фондова ЕУ и других извора финасирања из области утицаја промене клима на сектор пољопривреде; припрему програма промоције значаја климатских промена за развој сектора пољопривреде; обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Величина текста
Контраст