Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Група за виноградарство и винарство

Група за виноградарство и винарство обавља послове који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена грожђа и вина, у циљу предлагања мера аграрне политике и стратешког развоја области виноградарсва и винарства; анализу стања развоја виноградарства и винарства; припреми стручних основа за израду прописа из области виноградарства и винарства и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима, као и припрему техничких прописа из ове области; учешће у припреми стратешких мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке виноградарској и винарској производњи; признавања ознака за вина са географским пореклом и  производње и контроле производње вина са географским пореклом, испуњеност услова  за коришћење ознака за вина са географским пореклом и издавања евиденционих маркица за вина са географским пореклом; овлашћивање Контролне организације, лабораторија за испитивање параметара квалитета грожђа, вина и других производа и Стручне организације за Виноградарски регистар, као и вођење Листе сензорних оцењивача вина; успостављање и вођење Виноградарског регистра; успостављање и вођење рејонизације виноградарских географских производних подручја; издавање контролних бројева при декларисању и обележавању вина, односно других производа; вођење евиденција у виноградарству и винарству; учешће у припреми међународних споразума и пројеката везаних за виноградарство и винарство; обавља и друге послове из ове области.


  • Подаци и извештаји
  • Подстицаји и мере подршке
  • Корисни линкови

Вести: