Група за означавање хране и шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа

 Група за означавање хране и шеме квалитета пољопривредних и прехрамбених производа обавља послове који се односе на:

  • дефинисање пољопривредне политике и предлагање мера у областима промоције пољопривредних и прехрамбених производа, прераде воћа и поврћа, пива, квалитета и означавања хране и шемa квалитета пољопривредних и прехрамбених производа (изузев вина и јаких алкохолних пића);
  • учешће у припреми информација и докумената за преговоре о чланству Републике Србије у Европској унији и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима;
  • учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области шема квалитета пољопривредних и прехрамбених производа (изузев вина и јаких алкохолних пића), прописа о квалитету oдрeђeних кaтeгoриja хрaнe кoje су рeгулисане прописима нa EУ нивоу, прописа о општем декларисању, означавању и рекламирању хране и прописа о промоцији пољопривредних и прехрамбених производа и њиховог усклађивања са правном тековинама Европске уније, као и прописа о квалитету пojeдиначних кaтeгoриja хрaнe (нe хaрмoнизовано пoдручje);
  • праћење и aнaлизу производње и промета производа прехрамбене индустрије у секторима прераде воћа и поврћа, производње пива и безалкохолних пића, шећера, кафе и чоколадних производа, као и других производа прехрамбене индустрије осим млека, меса и меда;
  • учешће у припреми мера и програма рaзвoja пojeдиних грaнa прeхрaмбeнe индустриje, као и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке унапређењу конкурентности и достизања стандарда квалитета пољопривредних и прехрамбених производа, као и промоцији пољопривредних и прехрамбених производа;
  • спровођење поступка овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, контроле испуњености услова за коришћење ознака географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе и одобравање захтева за издавање контролних маркица овлашћеним корисницима ознаке географског порекла пољопривредних и прехрамбених производа;
  • израду информација о стању у областима производње пољопривредних и прехрамбених производа са ознакама географског порекла, изузев вина и јаких алкохолних пића;
  • учешће у припреми пројеката из фондова ЕУ и других извора финасирања из области политике квалитета и промоције пољопривредних и прехрамбених производа;
  • обавља и друге послове из ове области.

 ПОЉОПРИВРЕДНИ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ СА ЗАШТИЋЕНИМ ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ

СРПСКИ КВАЛИТЕТ


ОБРАСЦИ

Категорије

Аутентична Србија
Authentic Serbia
Величина текста
Контраст